شیراز شهر  راز

صنایع الکترونیک شیراز

شرکت صنایع الکترونیک ایران (صا ایران) از شرکت های تولیدی ، تحقیقاتی زیر مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده که خود شامل 8 زیر مجموعه به شرح ذیل می باشد :

1- شرکت صنایع الکترونیک شیراز (صا شیراز)
2- شرکت صنایع مخابرات صا ایران (صما)
3- شرکت ایز ایران (شامل شرکت صنایع کامپیوتری ایران و شرکت انستیتو ایز ایران)
4- شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران(صقا)
5- شرکت صنایع اپتیک اصفهان (صا پا)
6- گروه صنایع فضایی صا ایران
7- گروه صنایع امنیت فاوا صا ایران
8- پژو هشگاه الکترونیک ایران


     شركت صنايع الكترونيك شيراز به عنوان يكي از شركت هاي تخصصي صا ايران در زمينه انجام تحقيقات، طراحي، توليد و تامين محصولات و خدمات در حوزه هاي مختلف فناوري الكترونيك شامل رادار، جنگ هاي الكترونيك (جنگال)، الكترونيك هوائي و كنترل، الكترونيك سلاح، الكترونيك دريائي، لامپهاي مايكروويو و تجهيزات اندازه گيري و اندازه شناسي (كاليبراسيون)، با تكيه بر پناسيل هاي دروني و فرصت هاي محيطي و با مشاركت شركت هاي داخلي و خارجي در سطح ملي و فرا ملي خود را پيشگام و در ساير حوزه هاي تخصصي شركت هاي وابسته صا ايران و طرحها و پروژه هاي فراشركتي خود را همكار و همراه مي داند. شركت صنايع الكترونيك شيراز اعتقاد دارد كه انجام ماموريت و دستيابي به اهداف امري است كه مي بايستي توسط مديران، كارشناسان و ساير كاركنان سازمان صورت گيرد. لذا براي توسعه و ارتقاء‌ آنان در ابعاد مختلف اهميت ويژه اي قائل است. شركت صنايع الكترونيك شيراز در اين راستا تامين نيازمندي هاي نيروهاي مسلح را در اولويت قرار داده و در عين حال تامين نيازمندي هاي سازمانهاي كشوري و عموم مردم و نيز بازار خارجي (صادرات) را در حوزه هاي مرتبط مورد توجه قرار داده است. شركت صنايع الكترونيك شيراز براي تامين نيازمندي هاي مشتريان و كسب رضايت آنان و توسعه سهم بازار داخلي و خارجي خصوصاٌ كشورهاي آفريقائي، آسيائي و خاور ميانه جايگاه ويژه اي را قائل است و در اين راستا از شيوه هاي جديد مديريت سازمان و توسعه نظام هاي مديريت كيفيت و بهبود و ايجاد تحول در حوزه هاي مختلف را به عنوان ابزارهاي كارآمد استفاده مي نمايد. در اين راستا شركت صنايع الكترونيك شيراز در مقابل شركت صنايع الكترونيك ايران، نهادهاي نظارتي و نيز نيروهاي مسلح و ساير مشتريان پاسخگو بوده، به گونه اي كه تصويري روشن، شفاف، پاسخگو و بالنده از شركت صنايع الكترونيك شيراز در اذهان سازمانهاي ذيربط و جامع تداعي نمايد و ارزيابي آنها در اين خصوص همواره يك ارزيابي مثبت و رو به رشد باشد.
گزارش تخلف
بعدی